Expedice 4P

Celoroční projekt se dvěma třídenními pobyty na téma „O původu věcí“

Cílová skupina: 6. třída

Rozvoj klíčových kompetencí

Dva třídenní pobytové programy

Celoroční projekt environmentální výchovy

Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim


Expedice 4P je celoroční projekt environmentální výchovy pro žáky 6. tříd ZŠ zaměřený na téma „původu věcí“. Projekt se skládá ze dvou třídenních pobytů v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim a samostatné práce. Během projektu žáci poznají přírodní a kulturní hodnoty a zajímavosti regionu Podblanicka. Objeví původ a cestu základních potravin, textilu a dalších potřebností. Vyzkouší si, jak se peče chleba, získávají textilní vlákna a další.

Projektem bude žáky provázet „záhadný muž“ z minulosti. Oba pobyty jsou koncipovány jako dobrodružná expedice, na jejímž konci třída nalezne poselství 4P, důležité pro život. Projekt klade důraz na pobyt dětí v přírodě, vlastní objevování, rozvoj spolupráce a upevnění kolektivu. Žáci si po celou dobu projektu vytváří portfolium, kde si zaznamenají získané informace a výsledky své práce. Každý z třídenních pobytů začíná první den cca v 8 h. ráno, končí třetí den ve 12 h. obědem. Program je zajištěn až do večerky ve 22 h., zahrnuje též jednu noční hru.


Časový harmonogram:

Informační schůzka, úvodní motivace a příprava dětí na první pobyt: září

První pobyt: září – říjen

Samostatná práce dětí.

Druhý pobyt: duben – červen

Projekt se dotýká těchto tematických okruhů průřezového tématu environmentální

výchova

Ekosystémy: kulturní krajina.

Základní podmínky života: přírodní zdroje.

Lidské aktivity a problémy životního prostředí: zemědělství, doprava, odpady,

ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině.

Vztah člověka k prostředí: náš životní styl.


Projekt rozvíjí zejména tyto klíčové kompetence

Kompetence k učení: Žák vyhledává, třídí a efektivně využívá informace; žák uvádí věci do souvislostí; žák samostatně pozoruje a experimentuje a ze získaných výsledků vyvozuje závěry.

Kompetence k řešení problémů: Žák samostatně řeší problémy; žák vyhledává informace vhodné k řešení problému.

Kompetence komunikativní: Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu; naslouchá promluvám druhých lidí,

zapojuje se do diskuse.

Kompetence sociální a personální: Žák účinně spolupracuje ve skupině.

Kompetence občanské: Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní a historické dědictví; chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany

zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

KONTAKT:

  • Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

  • Pláteníkova 264, Vlašim 258 01

  • Tel.: 317 845 169

  • Email: jana.dufalova@csop.cz