Etický kodex ekoporadce

Poslání a hodnoty ekoporaden

 • Úkolem ekoporaden je poskytovat nestranné a relevantní informace a rady svým klientům, čímž přispívají k naplňování veřejného zájmu na zdravém životním prostředí a na ochraně přírody a přispívají k účasti veřejnosti na rozhodování.

 • Ekoporadna pozitivně ovlivňuje veřejnost k ochraně životního prostředí ve smyslu udržitelného rozvoje.

 • Při svém provozu i v poskytovaných službách jde ekoporadna veřejnosti příkladem.

 • Ekoporadny spolupracují v rámci získávání finančních prostředků s firmami, které se ve své činnosti chovají zodpovědně k životnímu prostředí.

Nezávislost a nestrannost

 • Ekoporadci v ekoporadně při jednání s klientem postupují nezávisle na jejich pocitech, postojích a názorech v oblastech politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, postoji k osobnosti klienta apod. Poradci poskytují rady všem klientům bez ohledu na rasu, pohlaví, postižení, sexuální orientaci, politickou příslušnost, světonázorovou orientaci nebo sociální status.

 • Ekoporadna poskytuje své služby nezávisle na politické vůli a zdrojích organizací poskytujících jí financování.

 • Ekoporadna zachovává nezávislost na správních a kontrolních orgánech veřejné správy a na Komisi pro certifikaci ekoporaden.

 • Ekoporadna se musí vyvarovat jakéhokoli konfliktu zájmů. V případě střetu zájmů ekoporadce včas upozorní klienta na tuto možnost a odkáže jej na poradnu nebo organizaci, kde tato okolnost nehrozí.

 • Ekoporadna musí svým klientům a zákazníkům poskytnout pouze rady, které jsou profesionálně nestranné, relevantní, podložené a včasné, spolu s jakýmikoli případnými námitkami, pochybnostmi, výhradami nebo varovnými připomínkami.

Odmítnutí klienta

 • Ekoporadna může odmítnout klienta pouze v případě hrozícího střetu zájmů nebo pokud klient ohrožuje ekoporadcovu bezpečnost (např. osoby násilné a vulgární, pod vlivem návykových látek, osoby s akutními projevy psychotického onemocnění).

 • Pokud se klientův dotaz nevztahuje k žádnému z témat, kterými se ekoporadna zabývá, a přitom jde o dotaz relevantní, odkáže jej na nejbližší ekoporadnu, jinou poradnu nebo organizaci, která může tuto službu poskytnout.

Diskrétnost

 • Ekoporadna musí zachovávat mlčenlivost o informacích, které získá v průběhu práce s klientem. Může zveřejnit jen to, co je podloženo souhlasem klienta, od něhož informace získala, nebo to požaduje zákon.

 • Ekoporadna zajistí, aby rozhovor s klientem probíhal v případě potřeby v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob, kterými mohou být jiní klienti, spolupracovníci z ekoporadny či jakékoli jiné osoby.

 • Ekoporadna chrání dokumentaci o klientově případu před případným zneužitím.

Profesionalita

 • Ekoporadna dbá při své činnosti na profesionalitu, odbornost a přesnost. Ekoporadce vykonává svou práci zodpovědně a čestně.

 • Ekoporadna se nesmí vědomě ujmout práce, pro niž nemá dostatečnou odbornou způsobilost.

 • Ekoporadna usiluje o odborný růst ekoporadců, umožňuje jim rozvíjení osobní pracovní kariéry a jejich další vzdělávání. Ekoporadce rozvíjí své profesionální odborné kompetence a sleduje současný vývoj v profesionální oblasti.

 • Ekoporadna respektuje názory a obavy klienta a jeho konečné rozhodnutí při řešení klientova problému. Ekoporadce žádným přímým ani nepřímým způsobem neútočí na lidskou důstojnost klienta.

 • Ekoporadna používá vnitřní kontrolu a kontrolní mechanismy.