Celoroční projekt se dvěma třídenními pobyty na téma „O původu věcí“

Cílová skupina: 6. třída

Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Expedice 4P je celoroční projekt environmentální výchovy pro žáky 6. tříd ZŠ zaměřený na téma „původu věcí“.

Projekt se skládá ze dvou třídenních pobytů v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim a samostatné práce. Během projektu žáci poznají přírodní a kulturní hodnoty a zajímavosti regionu Podblanicka. Objeví původ a cestu základních potravin, textilu a dalších potřebností. Vyzkouší si, jak se peče chleba, získají textilní vlákna a další. Projektem bude žáky provázet „záhadný muž“ z minulosti. Oba pobyty jsou koncipovány jako dobrodružná expedice, na jejímž konci třída nalezne poselství 4P, důležité pro život. Projekt klade důraz na pobyt dětí v přírodě, vlastní objevování, rozvoj spolupráce a upevnění kolektivu. Každý z třídenních pobytů začíná první den cca v 10 h. dopoledne, končí třetí den ve 12 h.

Časový harmonogram:

První pobyt: září – říjen

Samostatná práce dětí.

Druhý pobyt: duben – červen

Projekt se dotýká těchto tematických okruhů průřezového tématu environmentální výchova

Ekosystémy: kulturní krajina.
Základní podmínky života: přírodní zdroje.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí: zemědělství, doprava, odpady, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině.
Vztah člověka k prostředí: náš životní styl.

Projekt rozvíjí zejména tyto klíčové kompetence

Kompetence k učení: Žák vyhledává, třídí a efektivně využívá informace; žák uvádí věci do souvislostí; žák samostatně pozoruje a experimentuje a ze získaných výsledků vyvozuje závěry.

Kompetence k řešení problémů: Žák samostatně řeší problémy; žák vyhledává informace vhodné k řešení problému.

Kompetence komunikativní: Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu; naslouchá promluvám druhých lidí, zapojuje se do diskuse.

Kompetence sociální a personální: Žák účinně spolupracuje ve skupině.

Kompetence občanské: Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní a historické dědictví; chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

KONTAKT:

2024-01-04T11:43:06+01:00
Přejít nahoru