• Číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/37.0143
     Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
     Prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání
     Oblast podpory: 7.3.1. Individuální další vzdělávání
     Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK – IPo – oblast podpory 3.1
     Doba trvání projektu: 36 měsíců, od 1.1. 2009 do 31.12. 2011
     Rozpočet projektu: 6 608 997 Kč
     Koordinátor projektu: Mgr. Lenka Suchanová
     Nositel projektu: ZO ČSOP Vlašim http://www.csopvlasim.cz/
     Partner projektu: Kulturní dům Blaník – Spolkový dům Sourozenců robotových http://www.spolkovydum.cz/Cíl projektu:
     Projekt Čtyři blaničtí rytíři je určen pro širokou veřejnost a jeho cílem je prohloubit obecné i odborné znalosti a dovednosti obyvatel Podblanicka v oblasti šetrného spotřebitelského jednání a kompetencí k trvale udržitelnému rozvoji. Aktivity projektu jsou zaměřeny zejm. na zvýšení řemeslné soběstačnosti a samozásobitelství obyvatel Podblanicka, podporu motivace místních obyvatel volit při svém nakupování a výrobě varianty šetrnější k životnímu prostředí a na nabídku alternativ pro nekonzumní trávení volného času.
     Hlavními výstupy projektu budou kurzy, workshopy, informační a mediální aktivity, semináře a festivaly. Podrobněji jsou jednotlivé součásti projektu popsány v rámci klíčových aktivit.Klíčové aktivity:
     KA 1: Rytíř Správný Kup – Environmentální informačně poradenský servis
     Cílem KA 1 je poskytnout veřejnosti informace v otázce environmentálních a sociálních dopadů nakupování a výběru jednotlivých produktů, a zvýšit jejich motivaci k využívání
     alternativních k životnímu prostředí šetrnějších produktů a služeb zejm. z regionální
     produkce.
     Informace budou veřejnosti podávány formou workshopů, přednášek a mediálních kampaní. Součátí klíčové aktivity je také zřízení  „Mobilní ekoporadny“, její účast na velkých veřejných regionálních akcích, jako jsou farmářské trhy, oslavy prvního máje, atp.  a pravidelné články v regionálním tisku s názvem „ekorada měsíce“.
     Klíčovou aktivitu č.1 realizuje ZO ČSOP Vlašim.

     Výstupy KA1:
     – 6 besed/přednášek na ekospotřebitelská témata
     – 3 ekospotřebitelské workshopy
     – 100 odborných ekoporadenských konzultací
     -Účast mobilní ekoporadny nejméně na 6 akcích v regionu.
     – 16 článků „ekorada měsíce“

     KA2: Rytíř Dobrý Čas – Udržitelné trávení volného času
     Cílem KA 2 je představit lidem šetrné možnosti trávení volného času jako alternativu ke
     konzumnímu stylu života. Zaměřuje se na spotřebu zážitků a přesměrování pozornosti
     obyvatel k vlastnímu regionu a komunitě.
     V rámci této aktivity proběhne 20 tvořivých workshopů nabízejících občanům kreativní,
     zručnost rozvíjející a šetrné aktivity jako alternativu k nákupu hotového spotřebního a
     ozdobného zboží. Kurzy budou probíhat v prostorách partnera
     projektu ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových ve Vlašimi.
     Klíčovou aktivitu č.2 realizuje Kulturní dům Blaník.

     Výstupy KA2: 20 kurzů či workshopů
     Přehled  kurzů:
     1)      Velký letní řezbářský kurz II.
     2)      Velký letní kurz s ovčí vlnou II.
     3)      S fotoaparátem za zajímavostmi Podblanicka II.
     4)      Kurz knižní vazby
     5)      Kurz pletení pro začátečníky
     6)      Kurz vegetariánského vaření
     7)      Výroba broží z látek
     8)      Vánoční ozdoby ze slámy a kukuřičného šustí
     9)      Kurz háčkování pro začátečníky
     10)  Malováním po stopách Anny Roškotové II. – 1. část – portrét a zátiší
     Malováním po stopách Anny Roškotové II. – 2. část – malba krajiny a architektury
     11)  Šperky z fimo hmoty
     12)  Kurz košíkářství
     13)  Kurz drátování
     14)  Kurz výroby kantel
     15)  Kurz plstění
     16)  Kurz výroby panenek z ovčí vlny 9 – 17 h
     17)  Letní hrátky s papírem
     18)  Velký letní loutkářský kurz
     19)  Ozdobné vykrajování ovoce a zeleniny
     20)  Kurz výroby suché vazby

     KA 3: Rytíř Urob Sisám – Dovednosti pro udržitelný rozvoj
     Tato klíčová aktivita si klade za cíl nabídnout občanům alternativu pasivního přístupu
     k zajišťování vlastních potřeb a podpořit jejich samostatnost, řemeslnou nezávislost a
     schopnost samozásobitelství. Jednotlivé dílčí aktivity by účastníkům měly zprostředkovat
     základní dovednosti v oblasti šetrné a domácí výroby potravin, předmětů a objektů denní
     potřeby, naučit je vyrobit si některé věci vlastními silami a za použití šetrných a běžně
     dostupných surovin a technologií, inspirovat je k vlastní aktivitě a osobnostnímu rozvoji.
     Realizace této klíčové aktivity bude mít podobu pěti kurzů.
     Klíčovou aktivitu č.3 realizuje ZO ČSOP Vlašim.

     Výstupy KA3: 5 praktických kurzů
     Přehled kurzů:
     1.      Kurz permakulturní/přírodní zahrada
     2.      Kurz „ekologického“ stavitelství (zateplování slámou, přírodní omítky atd.)
     Soubor o přírodním stavitelství ke stažení:
     /userfiles/files/Stavění z hlíny.pdf

     3.      Kurz kosení kosou
     4.      Kurz domácí výroby mléčných výrobků
     5.      Kurz domácí výroby mastí a tinktur

     KA4: Rytíř Doma Nejlíp – Rozvoj vztahu k regionu Podblanicka
     Cílem KA 4 je rozvoj vztahu občanů Podblanicka k jejich k regionu. Občané se v rámci akcí této klíčové aktivity budou moci seznámeni s regionálním značením výrobků a možnostmi jejich nákupu, prostřednictvím časopisu a dalších médií budou systematicky informováni o dění v regionu a regionálních zajímavostech, budou seznámeni s možnostmi jejich zapojení do regionálního dění, se zajímavými osobnostmi a organizacemi v regionu a možnostmi spolupráce s nimi.
     Aktivita bude realizována prostřednictvím informačních, mediálních, kulturních a
     spotřebitelských akcí a kampaní.
     Klíčovou aktivitu KA4 realizuje ZO ČSOP Vlašim.
     Výstupy KA4:
     –          3 mediální kampaně:
     1.      Propagace regionálního značení (na farmářských trzích a jiných akcích, v tisku, v dalších médiích, v prodejnách…)
     2.      PR kampaň ke 30 dnům pro neziskový sektor – představení spolků, společná
     nabídka možnosti dobrovolnictví, jarmark NNO v rámci farmářského trhu ve
     Vlašimi
     3.      Mediální kampaň „Jakou stopu zanechá tvá dovolená?“
     –          Exkurze po místních farmách – den s farmáři
     –          Týdenní terénní kurz pro rodiče „Nebojme se s dětmi do přírody“

     Zprávy o aktivitách projektu si můžete snadno vylistovat v aktualitách vybráním projektu OPVK 3.1  nebo si je prohlédnout na následujícícm odkazu:
     http://www.csopvlasim.cz/aktuality/projekt/18?str=2&rok=2013&mesic=0

     Letáky a plakáty vytvořené v rámci mediálních kampaní projektu najdete ke stažení na následujících odkazech:
     http://www.pomoczviratum.cz/cs/dobrovolnictvi
     http://www.blanicti-rytiri.cz/cs/setrna-dovolena