• Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
     www.esfcr.cz, www.strukturalni-fondy.cz, www.msmt.cz„Tímto projektem chceme přispět k tomu, aby povinná environmentální výchova ve školách nebyla jen souborem nahodilých aktivit hodících se k tématu, ale aby vycházela z jasně stanovených cílů, zaměřovala se na postoje a používala k tomu adekvátních prostředků.“O projektu Podpora zvyšování kvality environmentální výchovy ve středočeských školách
     Základní údajeČíslo projektu: CZ.1.07/1.1.06
     Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
     Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
     Oblast podpory: 7.1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání
     Název výzvy: Středočeský kraj – Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.1
     Doba trvání projektu: 36 měsíců, od 1.1. 2009 do 31.12. 2011
     Rozpočet projektu: 6 608 997 Kč
     Koordinátora projektu: Mgr. Kateřina Červenková
     Partner projektu: SSEV Pavučina

     Cíle projektu

     1) ukázat cestu od formální k efektivní environmentální výchově,
     2) zpřístupnit odbornou pomoc a vzdělávání začínajícím školním koordinátorům environmentální výchovy a
     3) nadchnout pedagogy k environmentální výchově dosud skeptické.

     Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

     Klíčové aktivity

     1. Specializační studium pro školní koordinátory EV
     2. Odborné semináře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (otevřené), pro pedagogické sbory)
     3. Terénní kurz EV
     4. Informace a metodická pomoc (konzultace, síť Středočeská M.R.K.E.V.)
     5. Konference
     6. Denní výukové programy
     7. Expedice 4P a pobytové programy

     Specializační studium pro školní koordinátory EV

     Specializační studium je určeno pro pedagogy, kteří se na školách zabývají environmentální výchovou.

     Obsah specializačního studia byl sestaven na základě dvou důležitých dokumentů, kterými jsou Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, a Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO
     .

     Co si ze studia odnesete?

     – ujasnění si, co je a není EVVO
     – vhodné formy a metody pro EVVO
     – jak naplánovat EVVO (průřezové téma, školní plán, projekty atp.)
     – sestavený vlastní školní plán EVVO pro další školní rok
     – cenné kontakty na literaturu, odborníky, ale i kolegy
     – inspiraci i konkrétní aktivity k EVVO
     – odborné informace z oblasti ochrany životního prostředí

     Co vás čeká?

     2 týdenní pobyty v hezkém prostředí (Vlašim / Chaloupky)
     – 6 x třídenní pobyt ve Vlašimi / Praze (čtvrtek odpoledne – sobota)
     – tématické bloky (např. odpadová problematika, energie, globální problémy, trvale udržitelný rozvoj, biopotraviny, Fair Trade, ochrana přírody atp.)
     – navázání kontaktů s kolegy, výměna zkušeností
     – konkrétní aktivity, simulační hry, projekty atp.
     – příjemné přátelské prostředí

     Studium je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce, kterou je vlastní konkrétní školní program EVVO, a závěrečnou zkouškou. Úspěšný absolvent specializačního studia získává po jeho ukončení osvědčení. Studium je akreditováno MŠMT ČR, č.j.: 12 666/2008-25-332. Pro úspěšné absolvování specializačního studia je nutná minimální účast 75%. Studium je financováno z projektu, při nedokončení studia bude potřeba uhradit alespoň částečné náklady ve výši 3000 Kč.

     Časová dotace: 250 vyučovacích hodin přímé výuky

     Termín: červenec 2009 – červenec 2010 (1. setkání: 13. – 18. 7. 2009, 6x dvou- až třídenní setkání během ŠR, 2. setkání 12. – 17. 7. 2010). Konkrétní termíny kratších setkání budou upřesněny. Předběžné přihlášky u Mgr. Petry Macháčkové.

     Cena: ZDARMA, včetně ubytování! Cena nezahrnuje pouze stravování. Akce je finančně podpořena Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR