8. 1. 2019

    • Období realizace: 2010 – 2011Dárce: Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí

     Role ZO ČSOP Vlašim: nositel projektu

     Partneři projektu: Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou, Muzeum Říčany, Český svaz ochránců přírody, základní organizace 09/07 Polabí Pátek u Poděbrad, EKODOMOV, o.s., Praha, ZO ČSOP 11/11 Zvoneček Vrané nad Vltavou

     Rozpočet: 2 569 425 Kč

     Cíle projektu

     Celkovými cíli projektu „Zajištění ekoporadenství prostřednictvím Středočeské sítě ekoporaden s garantovaným standardem“ (zkráceně Středočeská síť ekoporaden) jsou
     – stabilní síť poraden poskytujících ekoporadenství na standardní úrovni a se širokou nabídkou témat v dosud nepokrytých regionech,
     – zajištění základních podmínek pro udržitelnost existence ekoporaden této sítě
     – informovanost cílových skupin o ekoporadenských službách ve Středočeském kraji
     Specifickým cílem projektu „Středočeská síť ekoporaden“ je zajištění standardizovaných ekoporadenských služeb, které pomáhají občanům a specifickým cílovým skupinám (veřejná správa, podnikající fyzické a právnické osoby a ostatní právnické osoby – např. NNO a další) při řešení konkrétních otázek a životních situací souvisejících s životním prostředím na území Středočeského kraje. Standardizované ekoporadenské služby se týkají kvality

     Aktivity

     Zajistit

     • minimálně 1 profesionálního ekoporadce/-kyni na 1 celý úvazek (dále jen „ekoporadce“)
     • 300 zodpovězených a dle předepsané formy evidovaných externě vyžádaných rad ročně (za 12 měsíců),
     • propagaci certifikovaných výrobků s označením EŠV, BIO, Fair Trade, FSC a publikací zaměřených na ochranu životního prostředí,
     • jeden seminář o zeleném úřadování pro obce ve svém okolí,
     • vydání 12 tématických tiskových zpráv za 12 měsíců pro regionální tisk (každá tisková zpráva splňuje náležitosti)
     • uspořádání 4 tématických akcí pro veřejnost
     • vydání informačního letáku propagujícího ekoporadnu během prvních dvanácti měsíců
     • knihovnu otevřenou pro veřejnost. Databáze půjčovaných knih bude zveřejněna na internetu.
     • vstupní audit ekologizace svého provozu po 3 měsících trvání projektu
     • každých 6 měsíců zveřejnění nových opatření v ekologizaci svého provozu
     • bezplatné ekoporadenství občanům i institucím v oblasti ochrany životního prostředí telefonicky a elektronicky dle standardu;
     • otvírací hodiny – minimálně 8 hodin týdně rozdělených do minimálně 2 dnů – doba, kdy je poradna přístupná klientům i pro osobní návštěvu, a je přítomen ekoporadce
     • vyhrazenou telefonní linku (dovolatelnost) – telefonní číslo, kde mohou klienti volat a dovolají se, v průběhu otvíracích hodin je na čísle k dispozici ekoporadce; pokud je číslo ústředna, má organizace zajištěn postup přepojení na ekoporadce (tj. spojovatel /-ka ví, že organizace je i ekoporadnou, zná otvírací hodiny poradny, ví, který z ekoporadců má zrovna službu apod.); může se jednat o pevnou linku i o mobilního operátora
     • e-mailovou adresu určenou pro klienty – e-mailová adresa, na kterou se mohou klienti obrátit s dotazem; nemusí být speciální schránka pouze pro dotazy, ekoporadna musí být schopna zajistit přijetí, evidenci dotazu, odpověď
     • počítač pro práci ekoporadce
     • legální software – legálně pořízený SW, který je zapotřebí pro práci a služby ekoporadny (min. operační systém, internetový prohlížeč, kancelářský balík – textový editor a tabulkový procesor, příp. poštovní klient, Acrobat Reader), pokud ekoporadna nabízí další specializované služby (např. grafickou úpravu publikací, analýzy na GIS, právní služby) měla by je realizovat také pomocí legálních SW.
     • tiskárnu, může být i multifunkční zařízení
     • kopírku nebo operativní přístup ke službě kopírování – může být i multifunkční zařízení nebo alespoň možnost operativního kopírování např. v kanceláři sousední organizace
     • vlastní přístup k internetu, který jí umožňuje pracovat s e-maily, vyhledávat relevantní informace klientům, orientovat se v aktuálním dění (neznamená povinnost poskytovat přístup k internetu jako službu pro klienty)
     • do dvanácti měsíců vlastní webové stránky s prezentací ekoporadenských aktivit – ze stránek je zřejmé, že organizace nabízí ekoporadenské služby, obsahují alespoň: název poradny, kontakty, otvírací dobu a adresu, tematické zaměření, odkazy na vhodné zdroje informací, odpovědi na často kladené dotazy – alespoň 10 nových odpovědí za 12 měsíců, formulář pro zadání dotazu, informaci o návštěvnosti
     • pracovní plochu ekoporadny plus zázemí – ekoporadna musí mít prostor alespoň 10 m2 na pracovníka (pracovní stůl, příruční knihovna apod.) + vymezený prostor pro jednání s klientem (prostor zajišťující klientovi dostatečný komfort – klid, soukromí)
     • Zelené (udržitelné) úřadování v ekoporadně – do šesti měsíců má zpracovaný koncept a jeho implementaci; toto opatření je víceméně horizontální a promítá se do dalších standardů, kde už není uváděno (např. environmentální požadavky na technické vybavení nejsou zmíněny v kategoriích jako PC nebo kopírka, protože jsou součástí tohoto bodu)
     • zveřejnění kontaktních údajů včetně otvíracích hodin ve vstupních prostorách ekoporadny, na webu a případně dalšími způsoby dostupnými potencionálním klientům ekoporadny; tyto informace jsou aktuální, aktualizace probíhá nejpozději do týdne po změně.
     • aktualizaci webových stránek alespoň 1x za 12 měsíců – datum poslední aktualizace je vždy na stránce či dané části uvedeno.
     • registraci poskytnutých konzultací – tabulkou (lze písemně, či elektronicky s možností tiskového exportu), aktualizovaných denně, ekoporadna musí být schopna analyzovat výsledky; registrovaný dotaz obsahuje minimálně údaje ve struktuře: datum, forma kontaktu, typ klienta, příp. jméno/kontakt, obsah dotazu, téma, typ poradenství, čas, řešil.
     • lhůtu na odpověď klientovi v rozsahu: max. do 3 pracovních dnů jakákoliv reakce, max. do 10 pracovních dnů odpověď/návrh řešení (alespoň částečně)
     • správnost odpovědí klientovi – ekoporadna odpovídá správně, srozumitelně a korektně; odpovědi jsou založeny na objektivních faktech a datech; odpověď přizpůsobuje možnostem a potřebám klienta; v případě, že si poradce není odpovědí jistý, raději informaci ověří a až pak poskytne odpověď, nebo tazatele odkáže na jinou poradnu, která se požadovanou oblastí zabývá (je správnější říct „nevím“ než „myslím, že by to možná asi mohlo být tak“); možnosti prověření správnosti odpovědí: kontrolními dotazy, v archivu e-mailových odpovědí, v odpovědích na často kladené otázky prezentovaných na internetu apod.
     • poskytované typy poradenství dle systémového poradenství – ve druhém roce trvání projektu ekoporadna řeší kauzy alespoň ve třech typech systémového poradenství (analýza – posudek, management nebo procesní poradenství), v prvním roce alespoň jednu a ve druhém roce alespoň pět kauz.
     • projektovou (tématickou, dlouhodobou, inovativní) poradenskou činnost – ekoporadna řeší alespoň jeden tématický (ne provozní) projekt/zakázku s rozpočtem nad 90 tis. Kč (na jeden projekt, lze uplatnit vícezdrojové financování) za 12 měsíců; vztahuje se skutečně pouze na aktivity ekoporadny; v případě větších a komplexnějších projektů se bere v úvahu rozpočet poradenské části tohoto projektu
     • do dvanácti měsíců splňuje základní odbornou poradenskou kvalifikaci ekoporadce (ekoporadce – generalisty/-ky); ekoporadce je min. Bc. (příp. DiS.) v oboru, nebo je vzdělání nahrazeno úspěšně složeným vstupním testem odborné způsobilosti Sítě ekologických poraden STEP
     • další (průběžné) profesní vzdělávání – tematické i metodické ale relevantní pro ekoporadenství (stáž v členské ekoporadně STEP, semináře, konference, včetně zahraničních), každý ekoporadce alespoň 60 vyučovacích hodin vzdělávacího programu za 12 měsíců. Každý ekoporadce má povinnost se vzdělávat samostudiem.
     • publikační a prezentační činnost – každá ekoporadna a /nebo každý ekoporadce vydá (jako autor nebo spoluautor) za 12 měsíců alespoň 1 publikaci (leták, plakát, brožura, studie)
     • funkční dovednosti ekoporadce – je schopen práce s PC, internetem, zpracováváním informací v nezbytném rozsahu
     • alespoň jednoho (spolu-)pracovníka/-ci s komunikační úrovní angličtiny
     • alespoň jednoho ekoporadce – specialistu
     • zpracování strukturovaného poradenského životopisu pro každého ekoporadce (aktualizace alespoň jednou za 12 měsíců)Cílové skupiny: veřejnost, veřejná správa, podnikající fyzické a právnické osoby a ostatní právnické osoby – např. NNO a další (konkrétně občané Středočeského kraje, pracovníci veřejné správy, podnikající fyzické a právnické osoby a ekoporadci)

      Výstupy – seminář o zeleném úřadování pro obce v okolí každé ekoporadny (10 účastníků, 1 den)
      – vydání 12 tématických tiskových zpráv za 12 měsíců pro regionální tisk od každé ekoporadny
      – 4 tématické akce pro veřejnost od každé ekoporadny
      – vydání informačního letáku propagujícího každou ekoporadnu
      – vzdělávací semináře pro ekoporadce (10 účastníků, 2 dny)
      – ekoporadenské webové stránky každé ekoporadny
      – každá ekoporadna a/nebo každý ekoporadce vydá (jako autor nebo spoluautor) za 12 měsíců alespoň 1 publikaci (leták A4, plnobarevný v nákladu 2500 ks, brožura, studie)
      – společná propagační akce
      – stáž v členské ekoporadně Sítě ekologických poraden STEP
      – přehled s alespoň 300 zodpovězenými a dle předepsané formy evidovanými externě vyžádanými radami ročně
      – Společné setkání ekoporadců s prezentací ekoporaden (10 účastníků, 2 dny)
      – Pracovní místo ekoporadce
      – Publicita projektu (infotabule apod.)
      – interní environmentální audit