• Celoroční projekt se dvěma třídenními pobyty na téma „O původu věcí“
  • Cílová skupina: 6. třída
  • Rozvoj klíčových kompetencí
  • Dva třídenní pobytové programy
  • Celoroční projekt environmentální výchovy
  • Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP VlašimExpedice 4P je celoroční projekt environmentální výchovy pro žáky 6. tříd ZŠ zaměřený na téma „původu věcí“.
  • Projekt se skládá ze dvou třídenních pobytů v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim a samostatné práce. Během projektu žáci poznají přírodní a kulturní hodnoty a zajímavosti regionu Podblanicka. Objeví původ a cestu základních potravin, textilu a dalších potřebností. Vyzkouší si, jak se peče chleba, získávají textilní vlákna a další.Projektem bude žáky provázet „záhadný muž“ z minulosti. Oba pobyty jsou koncipovány jako dobrodružná expedice, na jejímž konci třída nalezne poselství 4P, důležité pro život. Projekt klade důraz na pobyt dětí v přírodě, vlastní objevování, rozvoj spolupráce a upevnění kolektivu. Žáci si po celou dobu projektu vytváří portfolium, kde si zaznamenají získané informace a výsledky své práce. Každý z třídenních pobytů začíná první den cca v 8 h. ráno, končí třetí den ve 12 h. obědem. Program je zajištěn až do večeře.
  • Časový harmonogram: Informační schůzka, úvodní motivace a příprava dětí na první pobyt: září
  • První pobyt: září – říjen Samostatná práce dětí.
  • Druhý pobyt: duben – červenProjekt se dotýká těchto tematických okruhů průřezového tématu environmentální výchova Ekosystémy: kulturní krajina. Základní podmínky života: přírodní zdroje.Lidské aktivity a problémy životního prostředí: zemědělství, doprava, odpady,ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině.Vztah člověka k prostředí: náš životní styl.

   Projekt rozvíjí zejména tyto klíčové kompetence

   Kompetence k učení: Žák vyhledává, třídí a efektivně využívá informace; žák uvádí věci do souvislostí; žák samostatně pozoruje a experimentuje a ze získaných výsledků vyvozuje závěry.

   Kompetence k řešení problémů: Žák samostatně řeší problémy; žák vyhledává informace vhodné k řešení problému.

   Kompetence komunikativní: Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu; naslouchá promluvám druhých lidí, zapojuje se do diskuse.

   Kompetence sociální a personální: Žák účinně spolupracuje ve skupině.

   Kompetence občanské: Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní a historické dědictví; chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

   KONTAKT:

2023-01-31T09:31:22+01:00
Přejít nahoru