Hledání lesních pokladů

Cílová skupina: 3. – 4. třídy ZŠ

Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Hledání lesních pokladů je pobytový program environmentální výchovy pro žáky 3 – 4. tříd ZŠ zaměřený na téma „les“. Program obnáší jeden třídenní pobyt v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim a samostatnou práci žáků ve škole. Během programu se děti hravou formou seznámí s lesním prostředím, lesními rostlinami a živočichy i s celým lesem jako provázaným ekosystémem. Poznají, co žije ve vodě, ve větvích i v půdě, dozvědí se, k čemu všemu les člověku slouží a jak ho můžeme chránit. Program klade důraz na pobyt dětí v přírodě, vlastní objevování a prožitky, rozvoj spolupráce a upevnění kolektivu. Pobyt začíná první den cca v 9 – 10 h. ráno, končí třetí den ve 12 h. obědem.

Program se dotýká těchto tematických okruhů průřezového tématu environmentální výchova:

  • Ekosystémy: les
  • Základní podmínky života: voda, půda, ochrana biologických druhů, ekosystémy-biodiverzita
  • Lidské aktivity a problémy životního prostředí: ochrana přírody
  • Vztah člověka k prostředí: náš životní styl.

Program rozvíjí zejména tyto klíčové kompetence

Kompetence k učení: Žák vyhledává, třídí a efektivně využívá informace; žák uvádí věci do souvislostí; žák samostatně pozoruje a experimentuje a ze získaných výsledků vyvozuje závěry.

Kompetence k řešení problémů: Žák samostatně řeší problémy; žák vyhledává informace vhodné k řešení problému.

Kompetence komunikativní: Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu; naslouchá promluvám druhých lidí, zapojuje se do diskuse.

Kompetence sociální a personální: Žák účinně spolupracuje ve skupině.

Kompetence občanské: Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní a historické dědictví; chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

Spolupráce s pedagogem

Účast v projektu vyžaduje od kantora určitou spolupráci, která se nám v podobných programech velmi osvědčila:

  • Aktuální dostupnost pedagoga na e-mailu + oceníme např. i osobní spojení na mobil (často potřebujeme některé věci řešit operativně a telefon do sborovny nebo ředitelny bývá nepraktický).
  • Spolupráce při přípravě určitých částí programu, koordinace samostatné práce dětí před pobytem a po něm.
  • Účast 2 pedagogů ze školy jako pedagogického dozoru (bývá obvyklá – na pobytech za děti nesou zodpovědnost pedagogové).

KONTAKT:

2024-01-04T11:17:30+01:00
Přejít nahoru