• Období realizace: 2010Dárce: Ministerstvo životního prostředíRole ZO ČSOP Vlašim: nositel projektu

     Obsah:
     V mnoha obcích dochází během údržbových a modernizačních zásahů k nevratnému poškození životního prostředí či jeho zanedbávání. Projekt tyto problémy řeší poskytnutím kvalifikovaných informací a příkladů formou seminářů a nabídkou tištěných materiálů. Proškoleni jsou zástupci veřejné správy a realizátoři činností ovlivňujících životní prostředí v obcích okresu Benešov, kteří se k projektu přihlásili. Témata:
     – zachování druhové rozmanitosti při údržbě obecního majetku
     – odborná péče o zeleň
     – veřejné osvětlení a slavnostní osvětlování budov
     – udržitelná spotřeba v úřadu (zelené úřadování)
     – snižování dopadů nadměrné dopravy
     – veřejný prostor a vzhled obcí
     – používání chemických prostředků a jejich nahrazení šetrnými metodami
     – využívání místních zdrojů (např. dřevní hmoty, bioodpadu)
     – vodní toky a plochy v obci
     – invazní druhy rostlin
     – průchodnost krajiny a údržba a obnova cest
     Součástí projektu je také provedení auditu vybraných aspektů ochrany životního prostředí v příslušných obcích. Nabídkou témat projekt zve ke spolupráci také základním školy v regionu.

     Cíle: Hlavním cílem projektu je zlepšení životního prostředí prostřednictvím vzdělávání a osvěty zástupců a pracovníků veřejné správy, realizátorů činností ovlivňujících životní prostředí v obcích, nevládních organizací a zapojení veřejnosti a dětí a mládeže. Realizace projektu přináší větší informovanost o možných negativních dopadech působení úřadů na životní prostředí a jejich případné eliminaci či minimalizaci. Zvolená témata jsou popularizována v médiích.

     Výstupy: pracovní semináře, textové materiály pro účastníky, prezentace témat na webových stránkách realizátora, tiskové zprávy pro regionální média

     Ke stažení: Přehled témat a nástin řešení (pdf)